HOMESMART

กรองสินค้า
Edit Content
กรองสินค้า
 ยี่ห้อสินค้า
ประเภทหลังคา
ประเภทไม้เทียม
ประเภท
พื้นผิว
รุ่นหลังคา
การใช้งาน
การใช้งาน
การใช้งาน
การใช้งาน
การใช้งาน
ขนาดกระเบื้อง
ขนาดกระเบื้อง
ขนาดกระเบื้อง
ขนาดกระเบื้อง
ขนาดกระเบื้อง
ขนาดอิฐมวลเบา
ขนาดกระเบื้อง
ประเภท
ประเภทปูน
ประเภทสี
ลวดลาย
สี
ราคา
เรียงตาม

1.นิยาม และการตีความ

     เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนิยามและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ

2. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

     2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไปเราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆและถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

     2.2 กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่:

          (ก) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆหรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ

          (ข) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

          (ค) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง

          (ง) โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ

          (จ) รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น

          (ฉ) ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสส่วนประกอบที่ทำให้เสียหายรหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่นหรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้และ

          (ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

     2.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ เราอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

     2.4 สิทธิในการติดตามตรวจสอบเนื้อหาเราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ

          (ก) ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

          (ข) ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของลูกค้า

          (ค) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวและ/หรือ

          (ง) ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใดๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใดๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล

     2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ใน privacy-policy ของเว็บไซต์ Homesmart.me

     2.6 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายและเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด: การซื้อขายสินค้าใดๆจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน terms-conditions ของเว็บไซต์ Homesmart.me หากท่านใช้คูปองแทนเงินสดเงื่อนไข&ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสดที่กำหนดไว้ใน terms-conditions ของเว็บไซต์ Homesmart.me จะนำมาใช้บังคับ

     2.7 เงื่อนไขเพิ่มเติม:นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะเอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยเราหรือโดยผู้รับเหมาช่วงที่เรากำหนดอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะใช้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทุกประการ

3.การใช้บริการ

     3.1 การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้: นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน

     3.2 ข้อจำกัด: การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ไดฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม

     3.3 เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป: ท่านตกลง:

          (ก) ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ

          (ข) ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

     3.4 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

     3.5 ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

     3.6 ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจาก Homesmart(ได้แก่ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยโฮมสามร์ทหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก อาจมีการไว้บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้าดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ละฉบับที่ทำขึ้นเพื่อการขายสินค้าของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ลูกค้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าด้วย

4.การคืนสินค้า คืนเงิน และรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

4.1.การรับประกันสินค้า ตามโรงงานผู้ผลิต โดยเงื่อนไขการคืนสินค้า จะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงานที่ผลิตสินค้านั้นๆ โดยท่านสามารถ ติดต่อสอบถามโรงงานได้โดยตรง หรือผ่านเซลล์ของเรา เพื่อฟังเงื่อนไขการรับประกัน และคืนสินค้า

4.2.การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไข ของบริษัท เวิร์ลเซ็นทอรี จำกัด โดยบริษัท มีนโยบาย รับคืนสินค้า โดยการรับประกันสินค้ายอดไม่เกิน 60,000 บาท (ราคารวมเวทแล้ว) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน สามารถคืนสินค้าแก่ทางเรา และรับเงินคืนภายใน 1-45 วัน โดยสินค้าที่จะได้รับการรับประกันต้องตรงตามเงื่อนไรต่อไปนี้

(ก) สินค้าที่ได้รับไป(หลังการสั่งซื้อ ต้องอยู่ในสภาพเดิม ตั้งแต่ลงสินค้าที่หน้างาน (สินค้าอยู่ในลักษณ์บรรจุภัณฑ์ และจัดเรียงลักษณะเดิม เหมือนตอนได้รับสินค้า

(ข) การคืนสินค้าได้ ต้องภายใน 6 เดือน โดยเริ่มนับจาก การชำระเงิน บนหน้าเว็บไซต์ หรือ ชำระเงินตามใบเสนอราคาที่เซลล์ส่งมอบ

(ฃ) ในกรณี ที่ยอดสั่งซื้อตั้งแต่แรก เกินกว่า 60,000 บาท (มูลค่ารวมเวทแล้ว) และมูลค่ารวมค่าจัดส่งแล้ว

(ค) ในกรณี ที่ยอดสั่งซื้อตั้งแต่แรก เกินกว่า 60,000 บาท (รวมเวทแล้ว) ทางบริษัท จะขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับคืนสินค้า

โดยสรุปทาง บริษัท เวิร์ลเซ้นทอรี จำกัด มีนโยบาย รับประกันสินค้า และคืนสินค้า ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไข (ก) (ข) (ฃ) และ (ค)

4.3.การคืนเงิน ทางบริษัทยินดีคืนเงินแก่ลูกค้า ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อบนหน้สเว็บไซต์ และใบเวนอราคาที่ออกโดยเซลล์ โดยมีเงื่อนไขตามนี้

(ก) กรณีลูกค้าโอนเงินผิด เรายินดีโอนเงินคืนภายใน 1-7 วัน

(ข) กรณีการยกเลิกสินค้า ระหว่างเตรียมและจัส่งสินค้า เรายินดีคืนเงินภายใน 1-45 วัน แต่การยกเลิกสินค้าได้ก็ต่อเมื่อทางโรงงาน และทางเรายินยอม(สินค้ายังไม่ได้ผลิต หรืออยู่ระหว่างทางจัดส่ง)

5.การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถ เพิ่มเติมสินค้า เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายการสินค้า หรือคำสั่งซื้อได้ เมื่อ

5.1.กรณีซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ ท่านสามารถเข้าสู่หน้าบัญชีของท่าน เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ (ท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 1-45 วัน) และต้องยกเลิกหลังจากชำระเงินภายใน 1-2 วัน

5.2.กรณีสั่งซื้อผ่านทางเซลล์ ท่านสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง รายการสินค้าในใบเสนอราคาได้ โดยขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างท่าน และเซลล์ และต้องยกเลิกหลังจากชำระเงินภายใน 1-2 วัน

หมายเหตุ*โปรดตรงสอบ สินค้าในตะกร้าสินค้า ให้แน่ใจก่อนการชำระเงิน

6.ข้อกำหนดด้านสต็กสินค้า

6.1.เว็บไซต์ shopping.homesmart.me ของสงวนสิทธิ์ ในการ ยกเลิก* คำสั่งซื้อดดยไม่แจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่สินค้าขาดสต็อกโดยกระทันหัน(ขออภัยในความไม่สะดวก) และทางเรายินดีคืนเงินแก่ท่ายภายใน 1-7 วัน

6.2.กรณีสินค้าสั่งผลิต (โดยในหน้าสินค้าได้ระบุ ไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นสินค้าสั่งผลิต) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการ รอผลิต และจัดส่งแก่ท่าน ภายใน 15-45 วัน หรือขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงานเป็นผู้กำหนด

7.ระยะเวลาในการจัดส่ง

บริษัทมีนโยบายในการจัดส่ง ภายใน 1-5 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการชำระเงินครั้งแรก

หมายเหตุ* ทางเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาท

8.ช่วงเวลาเปิดทำการ สั่งซื้อ

shopping.homesmart.me เปิดให้บริการ สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บตลอด 24 ชั่วโมง เปิดทำการทุกวัน

9.การชำระเงิน

shopping.homesmart.me เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของทางเรา ใช้ third-party ในการรับชำระเงิน (OMISE) โดยเพื่อให้ข้อมูลการเงินของท่านปลอดภัยที่สุด เรายินดีรับประกันความปลอดภัยด้านการชำระเงิน ว่าเราไม่มีนโยบาย เก็บข้อมูลทางการเงินใดๆ จากท่านบนเว็บไซต์ shopping.homesmart.me นอกจากนี้ท่านสามารถ ศึกษาลายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการชำระเงินของ omise ได้ที่ : www.omise.co